பிஜியின் சமீபத்திய செய்தி மற்றும் விளையாட்டு வலைத்தளம் – பிஜிவிலேஜ்

பிஜியின் சமீபத்திய செய்தி மற்றும் விளையாட்டு வலைத்தளம் – பிஜிவிலேஜ்

Translating…

First recorded death linked to E-Cigarettes reported in USA By

Iva Danford

Sunday 25/08/2019

A person who had recently used an e‑cigarette and was hospitalized with severe lung illness has died in Illinois.

Washington Post reported that Officials in Illinois said the death appears to be the first among a spate of mysterious lung illnesses now under investigation by state and federal health officials in connection to vaping.

They also reported that the number of people hospitalized for vaping‑related lung illnesses have doubled in the past week.

At least 22 people, ranging from the ages of 17 to 38 have experienced respiratory illness after using e‑cigarettes or vaping.

Officials say the affected individuals have had symptoms including cough, shortness of breath and fatigue.

Washington Post

ADVERTISEMENT

MH Moneygram
MH Online Shopping Banner

ADVERTISEMENT Pacific Specialist Healthcare Listen to the latest news on our 5 radio stations Legend FM, Viti FM, Radio Sargam, FM96 and Navtarang. CFL Radio Frequencies