நியூஸ்நைட், நோ-டீல் ப்ரெக்ஸிட்: காய்ச்சல் தடுப்பூசி தாமதமாக 'வாய்ப்பு' – பிபிசி செய்தி

நியூஸ்நைட், நோ-டீல் ப்ரெக்ஸிட்: காய்ச்சல் தடுப்பூசி தாமதமாக 'வாய்ப்பு' – பிபிசி செய்தி

Translating…

Doctors and NHS leaders have warned that a no-deal Brexit would make it “likely” there will be a delay in flu vaccine supply this year.

They say the EU departure date coincides with the winter season in a way that creates “a perfect storm for the NHS”.

Deborah Cohen reports.