உங்கள் நன்றி நாள் துருக்கி – சிபிஎஸ் மியாமி சமைப்பது பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன

உங்கள் நன்றி நாள் துருக்கி – சிபிஎஸ் மியாமி சமைப்பது பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன

Translating…

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Published on Nov 26, 2019

The amount of bacteria found in many turkeys can contaminate an entire kitchen and potentially expose a house-full of guests to food-borne illnesses.