துப்பாக்கி மான் பருவத்தில் நாள்பட்ட விரய நோய் சோதனை அதிகரிக்கிறது – இன்று TMJ4

துப்பாக்கி மான் பருவத்தில் நாள்பட்ட விரய நோய் சோதனை அதிகரிக்கிறது – இன்று TMJ4

Translating…

TODAY’S TMJ4 89.2K

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Published on Nov 26, 2019

Gun deer hunting season is underway, and the Wisconsin Department of Natural Resources is urging hunters to get their deer tested for Chronic Wasting Disease, a disease that impacts the nervous system in deer.